Rann of Kutch-Bhuj-Hodka-Mandvi-Jamnagar- Dwarka-Somnath-Diu-Sasangir-Rajkot-Ahmedabad